ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

วิชาเขียนแบบไฟฟ้าดวยคอมพิวเตอร์    รหัสวิชา 3104-2004      2-3-3

    จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้   
        1. เข้าใจหลักการและคําสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า ด้วยคอมพิวเตอร์ 
        2. เขียนแบบไฟฟ้าดวยคอมพิวเตอร์ 
        3. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย 
    สมรรถนะรายวิชา 
        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบไฟฟ้า 
        2. เขียนแบบระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
        3. พิมพ์แบบตามมาตราส่วนที่มารตรฐาน 
    คําอธิบายรายวิชา         
        ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้าและสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้าและสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของ
แบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plot โดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในงานเขียนแบบ